Zebranie Walne Towarzystwa Opieki nas Zabytkami

Pan Konsul uczestniczył w kolejnym Zebraniu Walnym Towarzystwa Opieki nas Zabytkami, które odbyło się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Po otwarciu zebrania wybrano przewodniczącego i zatwierdzono porządek obrad. Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2014 oraz opinię Komisji Rewizyjnej. Następnie podjęto uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań: Komisji Rewizyjnej, merytorycznego i finansowego oraz Planu Działań na okres 2015-2018. Po przedyskutowaniu spraw i wolnych wniosków, zamknięto zebranie.